Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Varaukset

Varaukset - Varauksen teko

I would like to book…
Ik zou graag ... reserveren ...
Virallinen, kohtelias
I wish to book…
Ik wil graag ... reserveren ...
Virallinen, kohtelias
Do you have any vacancies on…
Heeft u een vrije kamer op ...
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve a room on the…
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Virallinen, kohtelias
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve…in the name of...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Virallinen, kohtelias
We also need the following equipment and services:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen muuttaminen

Would it be possible to change the date of the booking to…
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Virallinen, kohtelias
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Virallinen, kohtelias
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Virallinen, kohtelias
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Virallinen, kohtelias

Varaukset - Varauksen peruutus

I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Virallinen, kohtelias
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Virallinen, kohtelias
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Virallinen, kohtelias