Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Uvažujeme o koupi...
Nous considérons l'achat de...
Virallinen, alustava
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Virallinen, erittäin kohtelias
Chtěli bychom zadat objednávku.
Nous voudrions passer une commande.
Virallinen, kohtelias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Virallinen, kohtelias
V příloze najdete naší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Virallinen, kohtelias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Virallinen, kohtelias
Tímto zadáváme objednávku na...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Virallinen, suora
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Nous désirons vous acheter...
Virallinen, suora
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Virallinen, erittäin suora
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Virallinen, kohtelias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Virallinen, kohtelias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Virallinen, suora
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Virallinen, suora
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Virallinen, suora
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Virallinen, kohtelias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Virallinen, suora
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Virallinen, suora
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Virallinen, suora
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Virallinen, suora
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Virallinen, kohtelias
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Virallinen, kohtelias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Virallinen, kohtelias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Virallinen, kohtelias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Virallinen, erittäin klohtelias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Virallinen, kohtelias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Virallinen, kohtelias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Virallinen, kohtelias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Virallinen, suora
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Virallinen, suora
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Virallinen, erittäin suora
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Virallinen, erittäin suora