Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Uvažujeme o koupi...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Virallinen, alustava
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Virallinen, erittäin kohtelias
Chtěli bychom zadat objednávku.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Virallinen, kohtelias
V příloze je naše závazná objednávka pro...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Virallinen, kohtelias
V příloze najdete naší objednávku.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Virallinen, kohtelias
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Virallinen, kohtelias
Tímto zadáváme objednávku na...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Virallinen, suora
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Virallinen, suora
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Virallinen, erittäin suora
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Virallinen, kohtelias
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Virallinen, kohtelias
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Virallinen, suora
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
In allegato trova due copie del contratto.
Virallinen, suora
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Virallinen, suora
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Virallinen, kohtelias
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Virallinen, suora
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Virallinen, suora
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Virallinen, suora
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Virallinen, suora
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Virallinen, kohtelias
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Virallinen, kohtelias
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Virallinen, kohtelias
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Virallinen, kohtelias
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Virallinen, erittäin klohtelias
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Virallinen, kohtelias
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Virallinen, kohtelias
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Virallinen, kohtelias
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Virallinen, suora
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Virallinen, suora
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Virallinen, erittäin suora
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Virallinen, erittäin suora