Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Virallinen, alustava
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Virallinen, erittäin kohtelias
เราต้องการสั่งของ
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Virallinen, kohtelias
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Virallinen, kohtelias
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Virallinen, kohtelias
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Virallinen, kohtelias
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Virallinen, suora
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Virallinen, suora
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Virallinen, erittäin suora
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Virallinen, kohtelias
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Virallinen, erittäin kohtelias
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Virallinen, kohtelias
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Virallinen, suora
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Virallinen, suora
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Virallinen, suora
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Virallinen, kohtelias
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Virallinen, suora
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Virallinen, suora
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Virallinen, suora
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Virallinen, suora
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Virallinen, kohtelias
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Virallinen, kohtelias
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Virallinen, kohtelias
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Virallinen, kohtelias
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Virallinen, erittäin klohtelias
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Virallinen, erittäin kohtelias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Virallinen, kohtelias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Virallinen, kohtelias
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Virallinen, kohtelias
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Virallinen, suora
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Virallinen, suora
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Virallinen, erittäin suora
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Virallinen, erittäin suora