Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Vi överväger att köpa ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Virallinen, alustava
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Virallinen, erittäin kohtelias
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Virallinen, kohtelias
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Virallinen, kohtelias
Bifogat hittar ni vår beställning.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Virallinen, kohtelias
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Virallinen, kohtelias
Vi lägger härmed in vår order på ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Virallinen, suora
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Virallinen, suora
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Virallinen, erittäin suora
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Virallinen, kohtelias
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Virallinen, erittäin kohtelias
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Virallinen, kohtelias
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Virallinen, suora
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
In allegato trova due copie del contratto.
Virallinen, suora
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Virallinen, suora
Vi bekräftar härmed din beställning.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Virallinen, kohtelias
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Virallinen, suora
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Virallinen, suora
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Virallinen, suora
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Virallinen, suora
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Virallinen, kohtelias
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Virallinen, kohtelias
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Virallinen, kohtelias
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Virallinen, erittäin klohtelias
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Virallinen, kohtelias
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Virallinen, kohtelias
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Virallinen, suora
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Virallinen, suora
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Virallinen, erittäin suora
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Virallinen, erittäin suora