Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Tilaus

Tilaus - Tilauksen jättäminen

Rozważamy możliwość zakupu...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Virallinen, alustava
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Virallinen, erittäin kohtelias
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Virallinen, kohtelias
Załączamy nasze zamówienie na...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Virallinen, kohtelias
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Virallinen, kohtelias
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Virallinen, kohtelias
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Virallinen, suora
Chcemy zakupić u Państwa...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Virallinen, suora
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Virallinen, erittäin suora
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilausvahvistus

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Virallinen, kohtelias
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Virallinen, kohtelias
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Virallinen, suora
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Virallinen, suora
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Virallinen, suora
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Virallinen, kohtelias
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Virallinen, suora
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Virallinen, suora
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Virallinen, suora
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Virallinen, suora
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Virallinen, suora

Tilaus - Muutosten tekeminen tilaukseen

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Virallinen, kohtelias
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Virallinen, kohtelias
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Virallinen, kohtelias
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Virallinen, kohtelias
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Virallinen, kohtelias

Tilaus - Tilauksen peruminen

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Virallinen, erittäin klohtelias
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Virallinen, erittäin kohtelias
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Virallinen, kohtelias
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Virallinen, kohtelias
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Virallinen, suora
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Virallinen, suora
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Virallinen, erittäin suora
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Virallinen, erittäin suora