Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
เรียน ท่านผู้ชาย
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
เรียน ท่านผู้หญิง
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
ถึงท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
เรียน จอห์น
Beste Jan
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เราเขียนติดต่อกับ...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
เนื่องมาจาก...
Met betrekking tot ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
เขียนอ้างอิงถึง...
Ten aanzien van ...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
คุณจะช่วยกรุณา...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
เราสนใจที่จะรับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
De bijlage is in ... formaat.
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Virallinen, kohtelias
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, erittäin suora
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
ด้วยความจริงใจ
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
ด้วยความเคารพ
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys