Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Plu al...
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys