Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Sähköposti

Sähköposti - Aloitus

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Virallinen, vastaanottajana useita ihmisiä tai kokonainen osasto
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimi sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
亲爱的约翰,
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Further to…
因贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
With reference to…
鉴于贵公司...
Virallinen, liittyen aikaisempaan kokemukseen yrityksestä, johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu viesti
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Sähköposti - Tekstiosa

Would you mind if…
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
我们的意向是...
Virallinen tiedotus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan
The attachment is in...
附件是...格式的
Virallinen, tarkennus ohjelmasta jolla avata liitetiedosto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Virallinen, suora, tarkennus liitetiedostoon liittyvästä ongelmasta
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Virallinen, kohtelias
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Virallinen, oman verkkosivun mainostaminen

Sähköposti - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, erittäin suora
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys