Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Laskutus

Laskutus - Lasku

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Virallinen, erittäin kohtelias
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
随函附上...的发票号码...
Virallinen, kohtelias
Proformafakturan kommer att faxas.
该报价单的发票将传真给您。
Virallinen, suora
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
收到货物发票之后立即付款。
Virallinen, suora
Det totala betalningsbeloppet är ...
总支付额是...
Virallinen, suora
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Virallinen, erittäin suora

Laskutus - Muistutuslasku

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Virallinen, erittäin kohtelias
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Virallinen, kohtelias
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Virallinen, kohtelias
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Virallinen, kohtelias
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Virallinen, suora
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
请立即发送您的付款。
Virallinen, suora
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
我们还没有收到...的付款
Virallinen, erittäin suora
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Virallinen, erittäin suora
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
如果您已发送付款,请忽略此信。
Virallinen, kohtelias