Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Thưa ông/bà,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Liên quan tới việc/vấn đề...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Ông/bà vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys