Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Thưa ông,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Thưa bà,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Thưa ông/bà,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Thưa các ông bà,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Thưa ông/bà,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Kính gửi bà Trần Thị B,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gửi ông A,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Liên quan tới việc/vấn đề...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Về việc/vấn đề...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Tôi viết thư này để nói về...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Tôi xin thay mặt... viết thư này
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Liệu ông/bà có phiền...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Không biết ông/bà có vui lòng...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chúng tôi rất quan tâm tới...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Ông/bà vui lòng gửi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Chúng tôi dự định...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Xin chân thành cảm ơn...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Kính thư,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Kính thư,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Trân trọng,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Thân ái,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Thân ái,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys