Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys