Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
因贵公司...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys