Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Thưa ông,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Thưa bà,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Thưa các ông bà,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Gửi ông A,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Về việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Tôi viết thư này để nói về...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Liệu ông/bà có phiền...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Ông/bà vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
Chúng tôi dự định...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Xin chân thành cảm ơn...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Kính thư,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Kính thư,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Trân trọng,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Thân ái,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Thân ái,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys