Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys