Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Dear Sir,
Thưa ông,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Dear Madam,
Thưa bà,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dear John,
Gửi ông A,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
We are writing in connection with...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Virallinen pyyntö, kohtelias
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Virallinen pyyntö, suora
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Virallinen pyyntö, suora
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Virallinen tiedustelu, suora
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Virallinen tiedustelu, suora
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Virallinen, erittäin kohtelias
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Virallinen, erittäin kohtelias
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Virallinen, erittäin kohtelias
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Virallinen, erittäin kohtelias
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Virallinen, kohtelias
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Virallinen, kohtelias
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Virallinen, kohtelias
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Virallinen, kohtelias
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Virallinen, suora
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Virallinen, suora
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Virallinen, suora
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Virallinen, hyvin suora
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Yours faithfully,
Kính thư,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Yours sincerely,
Kính thư,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respectfully yours,
Trân trọng,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Kind/Best regards,
Thân ái,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Regards,
Thân ái,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys