Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

ประธานและกรรมการบริษัท
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
กรรมการผู้จัดการ
Giám đốc điều hành
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
ผู้จัดการทางการตลาด
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
ผู้จัดการการขาย
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Myynnistä vastaava työntekijä
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
กรรมการบุคลากร
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
ผู้จัดการสำนักงาน
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
เลขาธิการของบริษัท
Thư ký trưởng
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
หัวหน้านักบัญชี
Kế toán trưởng
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
ผู้บริหารทางเทคนิค
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
ผู้บริหารด้านการผลิต
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
ผู้จัดการโรงงาน
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan