Vietnamiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Ammattinimikkeet

Ammattinimikkeet - Liike-elämän ammattinimikkeet

의장님/ 이사님
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Iso-Britannia, yrityksen finanssivastaava
CEO(씨이오)
Giám đốc điều hành
Yhdysvallat, yrityksen finanssivastaava
마케팅 담당자님
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Markkinoinnista vastaava työntekijä
세일 매니저님
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Myynnistä vastaava työntekijä
고객서비스팀 매니저님
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Asiakaspalvelusta vastaava työntekijä
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Yhdysvallat, vastaa muiden työntekijöiden asioista
인사관리 매니저님
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Iso-Britannia, vastaa muiden työntekijöiden asioista
오피스 매니저님
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Tietyn toimiston vastuuhenkilö
회사비서
Thư ký trưởng
Kontakteista ja yhteydenpidosta vastaava henkilö
최고 회계사님
Kế toán trưởng
Yhtiön taloudesta vastaava työntekijä
기술관리자님
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
ATK:sta ja viestinnästä vastaava henkilö
연구 개발 매니저님
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Tuotekehityksestä vastaava henkilö
프로덕션 담당자님
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Tuotteiden tuotannosta vastaava henkilö
공장장님
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Työntekijä, joka vastaa tehtaasta, jossa tuotetta valmistetaan