Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Varauksen tekeminen
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Pöydän varaaminen
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
สลัด (salad)
沙拉(shālā)
ruoka-annos
ซุป (soup)
汤(tāng)
ruoka-annos
เนื้อ (nuer)
肉(ròu)
ruoka
หมู (mhoo)
猪肉(zhūròu)
tietyn tyyppinen liha
เนื้อวัว (nuer wua)
牛肉(niúròu)
tietyn tyyppinen liha
ไก่ (kai)
鸡肉(jīròu)
tietyn tyyppinen liha
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
海鲜(hǎixiān)
ruoka
ปลา (pla)
鱼(yú)
ruoka
พาสต้า (pasta)
意大利面(yìdàlì miàn)
ruoka-annos
เกลือ (kluer)
盐(yán)
พริกไทย (prik tai)
胡椒(hújiāo)
มัสตาร์ด (mustard)
芥末(jièmò)
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
番茄酱(fānqié jiàng)
ขนมปัง (ka nom pung)
面包(miànbāo)
เนย (noey)
黄油(huángyóu)
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Lisäjuoman pyytäminen
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jälkiruoan tilaaminen
ไอศกรีม (I-tim)
冰淇淋(bīngqílín)
jälkiruoka
ขนมเค้ก (cake)
蛋糕(dàngāo)
jälkiruoka
ช็อกโกแลต (chocolate)
巧克力(qiǎokèlì)
jälkiruoka
คุ้กกี้ (cookie)
饼干(bǐnggān)
jälkiruoka
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Juomien tilaaminen
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
带气的水(dài qì de shuǐ)
juoma
น้ำเปล่า (nam plao)
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
juoma
เบียร์ (beer)
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
juoma
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
一瓶酒(yī píng jiǔ)
juoma
กาแฟ (ka-fae)
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
juoma
น้ำชา (nam cha)
一杯茶(yībēi chá)
juoma
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
太美味了!(tài měiwèile!)
Ruuan kehuminen
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Valitus ruuan kylmyydestä
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Kypsennysaika oli liian pitkä
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Valitus ruuan odotusajasta
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Valitus lämpimästä juomasta
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Ruoka-aineallergia
เมล็ดงา (ma-led nga)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Ruoka-aineallergia
ไข่ไก่ (kai-gai)
鸡蛋(jīdàn)
Ruoka-aineallergia
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Ruoka-aineallergia
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Ruoka-aineallergia
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Ruoka-aineallergia
กลูเตน (gluten)
面筋(miànjīn)
Ruoka-aineallergia
ถั่วเหลือง (tua-leung)
豆类(dòu lèi)
Ruoka-aineallergia
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Ruoka-aineallergia
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Ruoka-aineallergia
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Ruoka-aineallergia
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Ruoka-aineallergia
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Ruoka-aineallergia