Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Varauksen tekeminen
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Pöydän varaaminen
Acceptez-vous le paiement par carte ?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
Avez-vous un menu végétarien ?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
Servez-vous de la nourriture casher ?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
Servez-vous de la nourriture halal ?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
Que recommandez-vous ?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
Y a-t-il une spécialité de la région ?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
salade
沙拉(shālā)
ruoka-annos
soupe
汤(tāng)
ruoka-annos
viande
肉(ròu)
ruoka
porc
猪肉(zhūròu)
tietyn tyyppinen liha
bœuf
牛肉(niúròu)
tietyn tyyppinen liha
poulet
鸡肉(jīròu)
tietyn tyyppinen liha
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
fruits de mer
海鲜(hǎixiān)
ruoka
poisson
鱼(yú)
ruoka
pâtes
意大利面(yìdàlì miàn)
ruoka-annos
sel
盐(yán)
poivre
胡椒(hújiāo)
moutarde
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pain
面包(miànbāo)
beurre
黄油(huángyóu)
La même chose, s'il vous plaît !
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Lisäjuoman pyytäminen
Merci, ça ira.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jälkiruoan tilaaminen
glace
冰淇淋(bīngqílín)
jälkiruoka
gâteau
蛋糕(dàngāo)
jälkiruoka
chocolat
巧克力(qiǎokèlì)
jälkiruoka
cookies
饼干(bǐnggān)
jälkiruoka
Bon appétit !
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Juomien tilaaminen
une eau gazeuse
带气的水(dài qì de shuǐ)
juoma
une eau plate
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
juoma
une bière
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
juoma
une bouteille de vin
一瓶酒(yī píng jiǔ)
juoma
un café
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
juoma
un thé
一杯茶(yībēi chá)
juoma
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa
Nous voulons payer séparément.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
C'est pour moi.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
Je vous invite à déjeuner/dîner.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
Gardez la monnaie.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
Le repas était délicieux !
太美味了!(tài měiwèile!)
Ruuan kehuminen
Mes compliments au chef !
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

Mon plat est froid.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Valitus ruuan kylmyydestä
Ce n'est pas assez cuit.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
C'est trop cuit.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Kypsennysaika oli liian pitkä
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
Le vin est bouchonné.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Valitus ruuan odotusajasta
Cette boisson n'est pas fraîche.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Valitus lämpimästä juomasta
Ma boisson a un goût bizarre.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
Il manque un plat.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
Ce n'est pas propre.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
noix/cacahuètes
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Ruoka-aineallergia
graines de sésame/graines de tournesol
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Ruoka-aineallergia
œuf
鸡蛋(jīdàn)
Ruoka-aineallergia
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Ruoka-aineallergia
farine/blé
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Ruoka-aineallergia
lait/lactose/produits laitiers
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Ruoka-aineallergia
gluten
面筋(miànjīn)
Ruoka-aineallergia
soja
豆类(dòu lèi)
Ruoka-aineallergia
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Ruoka-aineallergia
champignons
蘑菇(mógū)
Ruoka-aineallergia
fruits/kiwis/noix de coco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Ruoka-aineallergia
ciboulette/oignons/ail
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Ruoka-aineallergia
alcool
酒精(jiǔjīng)
Ruoka-aineallergia