Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Varauksen tekeminen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Pöydän varaaminen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Alkupalojen tilaaminen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Alkupalojen tilaaminen
沙拉(shālā)
สลัด (salad)
ruoka-annos
汤(tāng)
ซุป (soup)
ruoka-annos
肉(ròu)
เนื้อ (nuer)
ruoka
猪肉(zhūròu)
หมู (mhoo)
tietyn tyyppinen liha
牛肉(niúròu)
เนื้อวัว (nuer wua)
tietyn tyyppinen liha
鸡肉(jīròu)
ไก่ (kai)
tietyn tyyppinen liha
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
海鲜(hǎixiān)
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
ruoka
鱼(yú)
ปลา (pla)
ruoka
意大利面(yìdàlì miàn)
พาสต้า (pasta)
ruoka-annos
盐(yán)
เกลือ (kluer)
胡椒(hújiāo)
พริกไทย (prik tai)
芥末(jièmò)
มัสตาร์ด (mustard)
番茄酱(fānqié jiàng)
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
面包(miànbāo)
ขนมปัง (ka nom pung)
黄油(huángyóu)
เนย (noey)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Lisäjuoman pyytäminen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Jälkiruoan tilaaminen
冰淇淋(bīngqílín)
ไอศกรีม (I-tim)
jälkiruoka
蛋糕(dàngāo)
ขนมเค้ก (cake)
jälkiruoka
巧克力(qiǎokèlì)
ช็อกโกแลต (chocolate)
jälkiruoka
饼干(bǐnggān)
คุ้กกี้ (cookie)
jälkiruoka
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Juomien tilaaminen
带气的水(dài qì de shuǐ)
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
juoma
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
น้ำเปล่า (nam plao)
juoma
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
เบียร์ (beer)
juoma
一瓶酒(yī píng jiǔ)
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
juoma
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
กาแฟ (ka-fae)
juoma
一杯茶(yībēi chá)
น้ำชา (nam cha)
juoma
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
太美味了!(tài měiwèile!)
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Ruuan kehuminen
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Valitus ruuan kylmyydestä
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Kypsennysaika oli liian pitkä
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Valitus ruuan odotusajasta
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Valitus lämpimästä juomasta
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Ruoka-aineallergia
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา (ma-led nga)
Ruoka-aineallergia
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ไก่ (kai-gai)
Ruoka-aineallergia
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Ruoka-aineallergia
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Ruoka-aineallergia
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Ruoka-aineallergia
面筋(miànjīn)
กลูเตน (gluten)
Ruoka-aineallergia
豆类(dòu lèi)
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Ruoka-aineallergia
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Ruoka-aineallergia
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Ruoka-aineallergia
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Ruoka-aineallergia
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Ruoka-aineallergia
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Ruoka-aineallergia