Espanjaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_.
Varauksen tekeminen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Pöydän varaaminen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
¿Aceptan tarjetas de crédito?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
¿Tienen comida vegetariana?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
¿Tienen platillos kosher?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
¿Tienen alimentos halal?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido _______.
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
¿Puedo ver el menú?
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
¿Qué nos puede recomendar?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
¿Cuál es la especialidad de la casa?
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
¿Tienen alguna especialidad local?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene _________?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o carbohidratos?
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
No como________. ¿Este platillo contiene algo de __________?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Alkupalojen tilaaminen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
Alkupalojen tilaaminen
沙拉(shālā)
ensalada
ruoka-annos
汤(tāng)
sopa
ruoka-annos
肉(ròu)
carne
ruoka
猪肉(zhūròu)
carne de cerdo
tietyn tyyppinen liha
牛肉(niúròu)
carne de res
tietyn tyyppinen liha
鸡肉(jīròu)
pollo
tietyn tyyppinen liha
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
海鲜(hǎixiān)
mariscos
ruoka
鱼(yú)
pescado
ruoka
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
ruoka-annos
盐(yán)
sal
胡椒(hújiāo)
pimienta
芥末(jièmò)
mostaza
番茄酱(fānqié jiàng)
catsup
面包(miànbāo)
pan
黄油(huángyóu)
mantequilla
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
¡Quisiera una más por favor!
Lisäjuoman pyytäminen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Es suficiente, gracias.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Nos gustaría ordenar un postre.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Quisiera un/una ___, por favor.
Jälkiruoan tilaaminen
冰淇淋(bīngqílín)
helado
jälkiruoka
蛋糕(dàngāo)
pastel/torta
jälkiruoka
巧克力(qiǎokèlì)
chocolate
jälkiruoka
饼干(bǐnggān)
galletas
jälkiruoka
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
¡Provecho!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.
Juomien tilaaminen
带气的水(dài qì de shuǐ)
agua mineral
juoma
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
agua simple
juoma
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
una cerveza
juoma
一瓶酒(yī píng jiǔ)
una botella de vino
juoma
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
un café
juoma
一杯茶(yībēi chá)
un té
juoma
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Nos gustaría pagar la cuenta.
Ilmoitus, että haluatte maksaa
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Nos gustaría dividir la cuenta.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Yo pago todo.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Te invito a comer/cenar.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Quédese con el cambio.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
太美味了!(tài měiwèile!)
¡La comida estuvo deliciosa!
Ruuan kehuminen
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
¡Mis felicitaciones al chef!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mi comida está fría.
Valitus ruuan kylmyydestä
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Esto no está bien cocido.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Esto está demasiado cocido/a.
Kypsennysaika oli liian pitkä
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Yo no ordené esto, yo pedí____.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Éste vino ya ha sido descorchado.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Ordenamos hace más de media hora.
Valitus ruuan odotusajasta
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
La bebida no está fría.
Valitus lämpimästä juomasta
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Mi bebida sabe raro.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Ordené mi bebida sin hielo.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Hace falta un platillo.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Ésto no está limpio.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
¿Èste platillo contiene________?
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
¿Podrían preparar el platillo sin _____?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas se encuentran en mi bolsa/bolsillo.
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nueces/cacahuates
Ruoka-aineallergia
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
semillas de girasol/ajonjolí
Ruoka-aineallergia
鸡蛋(jīdàn)
huevo
Ruoka-aineallergia
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
mariscos/pescado/camarones
Ruoka-aineallergia
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
harina/trigo
Ruoka-aineallergia
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
leche/lácteos
Ruoka-aineallergia
面筋(miànjīn)
gluten
Ruoka-aineallergia
豆类(dòu lèi)
soya
Ruoka-aineallergia
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Ruoka-aineallergia
蘑菇(mógū)
hongos
Ruoka-aineallergia
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruta/kiwi/coco
Ruoka-aineallergia
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
cebollín/cebollas/ajo
Ruoka-aineallergia
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Ruoka-aineallergia