Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Varauksen tekeminen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
A table for _[number of people]_, please.
Pöydän varaaminen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Do you accept credit cards?
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Do you offer vegetarian food?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Do you offer kosher food?
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Do you offer halal food?
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
May I see the menu, please?
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Excuse me. We would like to order, please.
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
What can you recommend on the menu?
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Is there a house specialty?
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Is there a local specialty?
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
I am allergic to ____. Does this contain ____?
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
I would like to order _[dish]_, please.
Alkupalojen tilaaminen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
We would like to order appetizers, please.
Alkupalojen tilaaminen
沙拉(shālā)
salad
ruoka-annos
汤(tāng)
soup
ruoka-annos
肉(ròu)
meat
ruoka
猪肉(zhūròu)
pork
tietyn tyyppinen liha
牛肉(niúròu)
beef
tietyn tyyppinen liha
鸡肉(jīròu)
chicken
tietyn tyyppinen liha
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
I would like my meat rare/medium/well done.
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
海鲜(hǎixiān)
seafood
ruoka
鱼(yú)
fish
ruoka
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
ruoka-annos
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
pepper
芥末(jièmò)
mustard
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
bread
黄油(huángyóu)
butter
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
I would like a refill, please!
Lisäjuoman pyytäminen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Thank you, that's enough.
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
We would like to order some dessert, please.
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
I would like to have ___, please.
Jälkiruoan tilaaminen
冰淇淋(bīngqílín)
ice cream
jälkiruoka
蛋糕(dàngāo)
cake
jälkiruoka
巧克力(qiǎokèlì)
chocolate
jälkiruoka
饼干(bǐnggān)
cookies
jälkiruoka
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Enjoy your meal!
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
I would like to have _[beverage]_, please.
Juomien tilaaminen
带气的水(dài qì de shuǐ)
a sparkling water
juoma
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
a still water
juoma
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
a beer
juoma
一瓶酒(yī píng jiǔ)
a bottle of wine
juoma
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
a coffee
juoma
一杯茶(yībēi chá)
a tea
juoma
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
We would like to pay, please.
Ilmoitus, että haluatte maksaa
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
We would like to pay separately.
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
I will pay for everything.
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
I am treating you to lunch/dinner.
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Keep the change.
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
太美味了!(tài měiwèile!)
The food was delicious!
Ruuan kehuminen
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Give my compliments to the chef!
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
My food is cold.
Valitus ruuan kylmyydestä
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
This is not properly cooked.
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
This is overcooked.
Kypsennysaika oli liian pitkä
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
I did not order this, I ordered ___.
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
This wine has corked.
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
We ordered more than thirty minutes ago.
Valitus ruuan odotusajasta
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
This drink is not cold.
Valitus lämpimästä juomasta
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
My drink tastes strange.
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
I ordered my drink without ice.
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
There's one dish missing.
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
This is not clean.
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Is/are there___in this?
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Could you please prepare the dish without ____?
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nuts/peanuts
Ruoka-aineallergia
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesame seeds/sunflower seeds
Ruoka-aineallergia
鸡蛋(jīdàn)
egg
Ruoka-aineallergia
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Ruoka-aineallergia
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
flour/wheat
Ruoka-aineallergia
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
milk/lactose/dairy
Ruoka-aineallergia
面筋(miànjīn)
gluten
Ruoka-aineallergia
豆类(dòu lèi)
soy
Ruoka-aineallergia
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous plants/beans/peas/corn
Ruoka-aineallergia
蘑菇(mógū)
mushrooms
Ruoka-aineallergia
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/coconut
Ruoka-aineallergia
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
chives/onions/garlic
Ruoka-aineallergia
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Ruoka-aineallergia