Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Varauksen tekeminen
Un tavolo per _[numero di persone]_.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Pöydän varaaminen
Accettate carte di credito?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
Avete piatti vegetariani?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
Avete piatti kosher?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
Avete piatti islamici?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo guardare la partita di ___.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

Mi porta il menù?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
Scusi. Vorremmo ordinare.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
Cosa ci consiglia dal menù?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
Avete una specialità della casa?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
C'è una specialità locale?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o carboidrati?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
Non mangio ____. C'è ____ qui?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
Io prendo _[piatto]_.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
Vorremmo ordinare degli antipasti.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
insalata
沙拉(shālā)
ruoka-annos
zuppa
汤(tāng)
ruoka-annos
carne
肉(ròu)
ruoka
maiale
猪肉(zhūròu)
tietyn tyyppinen liha
manzo
牛肉(niúròu)
tietyn tyyppinen liha
pollo
鸡肉(jīròu)
tietyn tyyppinen liha
Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
frutti di mare
海鲜(hǎixiān)
ruoka
pesce
鱼(yú)
ruoka
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
ruoka-annos
sale
盐(yán)
pepe
胡椒(hújiāo)
senape
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
pane
面包(miànbāo)
burro
黄油(huángyóu)
Vorrei il bis!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Lisäjuoman pyytäminen
Grazie, sono a posto.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
Vorremmo ordinare il dolce.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
Vorrei un ___.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jälkiruoan tilaaminen
gelato
冰淇淋(bīngqílín)
jälkiruoka
torta
蛋糕(dàngāo)
jälkiruoka
cioccolato
巧克力(qiǎokèlì)
jälkiruoka
biscotti
饼干(bǐnggān)
jälkiruoka
Buon appetito!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

Prendo ___.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Juomien tilaaminen
un'acqua frizzante
带气的水(dài qì de shuǐ)
juoma
un'acqua naturale
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
juoma
una birra
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
juoma
una bottiglia di vino
一瓶酒(yī píng jiǔ)
juoma
un caffè
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
juoma
un tè
一杯茶(yībēi chá)
juoma
Sono astemio. C'è alcol in questa bibita?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

Il conto, per favore.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa
Vorremo conti separati.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
Pago io per tutto.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
Offro io per il pranzo/la cena.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
Puoi tenere la mancia.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
Il cibo era delizioso!
太美味了!(tài měiwèile!)
Ruuan kehuminen
I miei complimenti allo chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

E' freddo.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Valitus ruuan kylmyydestä
Non è abbastanza cotto.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
E' troppo cotto.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Kypsennysaika oli liian pitkä
Non ho ordinato questo, ho ordinato ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
Il vino è andato a male.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Valitus ruuan odotusajasta
Questa bibita non è fredda.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Valitus lämpimästä juomasta
Questa bibita ha un sapore strano.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
Manca un piatto.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
E' sporco.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

C'è/ci sono ____ qui?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
Può prepararlo senza ______?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico, datemi le medicine che ho in borsa/tasca!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
noci/arachidi
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Ruoka-aineallergia
sesamo/semi di girasole
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Ruoka-aineallergia
uova
鸡蛋(jīdàn)
Ruoka-aineallergia
frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Ruoka-aineallergia
farina/frumento
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Ruoka-aineallergia
latte/lattosio/latticini
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Ruoka-aineallergia
glutine
面筋(miànjīn)
Ruoka-aineallergia
soia
豆类(dòu lèi)
Ruoka-aineallergia
leguminose/fagioli/piselli/mais
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Ruoka-aineallergia
funghi
蘑菇(mógū)
Ruoka-aineallergia
frutta/kiwi/cocco
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Ruoka-aineallergia
erba cipollina/cipolle/aglio
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Ruoka-aineallergia
alcol
酒精(jiǔjīng)
Ruoka-aineallergia