Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Ulkona syöminen

Ulkona syöminen - Saapuminen

I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Varauksen tekeminen
A table for _[number of people]_, please.
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Pöydän varaaminen
Do you accept credit cards?
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa
Do you offer vegetarian food?
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kasvisruokaa
Do you offer kosher food?
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tiedustelu, tarjoaako ravintola kosher-ruokaa
Do you offer halal food?
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tiedustelu, onko ravintolassa halal-annoksia
Do you show sports? We would like to watch the ___ game.
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Haluaisit katsoa urheilua samalla kun syöt tai sen jälkeen

Ulkona syöminen - Ruuan tilaamminen

May I see the menu, please?
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Pyyntö ruokalistan näkemisestä
Excuse me. We would like to order, please.
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että olette valmiita tilaamaan
What can you recommend on the menu?
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Kysymys tarjoilijalle, voisiko hän suositella ruokalistalta jotain ruokaa
Is there a house specialty?
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle onko ravintolassa erikoisannosta
Is there a local specialty?
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Kysymys tarjoilijalle, onko ravintolalla paikallista erikoisuutta
I am allergic to ____. Does this contain ____?
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Ilmoitus ruoka-aineallergioistasi
I have diabetes. Does this contain sugar or carbohydrates?
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö jokin annos sokeria tai hiilihydraatteja, sillä sinulla on diabetes
I don't eat ____. Is there ___ in this?
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet syö tiettyjä ruoka-aineita
I would like to order _[dish]_, please.
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
We would like to order appetizers, please.
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Alkupalojen tilaaminen
salad
沙拉(shālā)
ruoka-annos
soup
汤(tāng)
ruoka-annos
meat
肉(ròu)
ruoka
pork
猪肉(zhūròu)
tietyn tyyppinen liha
beef
牛肉(niúròu)
tietyn tyyppinen liha
chicken
鸡肉(jīròu)
tietyn tyyppinen liha
I would like my meat rare/medium/well done.
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Toivotun kypsyysasteen ilmoittaminen tarjoilijalle
seafood
海鲜(hǎixiān)
ruoka
fish
鱼(yú)
ruoka
pasta
意大利面(yìdàlì miàn)
ruoka-annos
salt
盐(yán)
pepper
胡椒(hújiāo)
mustard
芥末(jièmò)
ketchup
番茄酱(fānqié jiàng)
bread
面包(miànbāo)
butter
黄油(huángyóu)
I would like a refill, please!
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Lisäjuoman pyytäminen
Thank you, that's enough.
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Ilmoitus tarjoilijalle, ettet halua enempää ruokaa / juomaa
We would like to order some dessert, please.
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Pyyntö saada tilata jälkiruokaa
I would like to have ___, please.
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jälkiruoan tilaaminen
ice cream
冰淇淋(bīngqílín)
jälkiruoka
cake
蛋糕(dàngāo)
jälkiruoka
chocolate
巧克力(qiǎokèlì)
jälkiruoka
cookies
饼干(bǐnggān)
jälkiruoka
Enjoy your meal!
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Hyvän ruokahalun toivottaminen

Ulkona syöminen - Juomien tilaaminen

I would like to have _[beverage]_, please.
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Juomien tilaaminen
a sparkling water
带气的水(dài qì de shuǐ)
juoma
a still water
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
juoma
a beer
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
juoma
a bottle of wine
一瓶酒(yī píng jiǔ)
juoma
a coffee
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
juoma
a tea
一杯茶(yībēi chá)
juoma
I don't drink alcohol. Is there alcohol in this?
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Kysymys, onko juomassa alkoholia

Ulkona syöminen - Maksaminen

We would like to pay, please.
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Ilmoitus, että haluatte maksaa
We would like to pay separately.
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että ruokailijat haluavat maksaa erikseen omat ruokansa
I will pay for everything.
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että maksat koko seurueen ruuat
I am treating you to lunch/dinner.
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Kutsu ruokailemaan ja ilmoitus siitä, että maksat hänen ruokansa
Keep the change.
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Ilmoitus tarjoilijalle, että hän saa pitää ylimääräisen rahan tippinä.
The food was delicious!
太美味了!(tài měiwèile!)
Ruuan kehuminen
Give my compliments to the chef!
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Ruuan kehuminen

Ulkona syöminen - Valitukset

My food is cold.
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Valitus ruuan kylmyydestä
This is not properly cooked.
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Valittaminen ruuan kypsyysasteesta
This is overcooked.
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Kypsennysaika oli liian pitkä
I did not order this, I ordered ___.
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Huomautus siitä, ettet saanut sitä ruokalajia minkä tilasit
This wine has corked.
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Huomautus siitä, että viini on avattu aiemmin (mennyt vanhaksi)
We ordered more than thirty minutes ago.
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Valitus ruuan odotusajasta
This drink is not cold.
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Valitus lämpimästä juomasta
My drink tastes strange.
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Huomautus omituisen makuisesta juomasta
I ordered my drink without ice.
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Huomautus juomasta, jossa on jäitä, vaikka tilasit sen ilman
There's one dish missing.
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Huomautus siitä, ettette saaneet kaikkia tilaamianne ruokalajeja
This is not clean.
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Huomautus siitä, että lautanen / aseet / lasi ei ole puhdas

Ulkona syöminen - Allergiat

Is/are there___in this?
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Tiedustelu siitä, sisältääkö ruokalaji jotain ruoka-ainetta jolle olet allerginen
Could you please prepare the dish without ____?
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Tiedustelu siitä, voisiko annoksen valmistaa ilman ruoka-ainetta, jolle olet allerginen
I have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Ihmisille kertominen, että sinulla on ruoka-aineallergioita ja että reaktion sattuessa he löytävät lääkkeen taskustasi / laukustasi
nuts/peanuts
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Ruoka-aineallergia
sesame seeds/sunflower seeds
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Ruoka-aineallergia
egg
鸡蛋(jīdàn)
Ruoka-aineallergia
seafood/fish/shellfish/shrimps
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Ruoka-aineallergia
flour/wheat
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Ruoka-aineallergia
milk/lactose/dairy
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Ruoka-aineallergia
gluten
面筋(miànjīn)
Ruoka-aineallergia
soy
豆类(dòu lèi)
Ruoka-aineallergia
leguminous plants/beans/peas/corn
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Ruoka-aineallergia
mushrooms
蘑菇(mógū)
Ruoka-aineallergia
fruit/kiwi/coconut
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Ruoka-aineallergia
chives/onions/garlic
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Ruoka-aineallergia
alcohol
酒精(jiǔjīng)
Ruoka-aineallergia