Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Et tiedä missä olet.
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
…浴室?(…yùshì?)
palvelu
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
palvelu
...โรงแรม? (rong ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
palvelu
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
palvelu
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
…医院?(…yīyuàn?)
rakennus
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
…药店?(…yàodiàn?)
palvelu
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
palvelu
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
…超市?(…chāoshì?)
palvelu
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
paikka
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
paikka
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
palvelu
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
palvelu
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
paikka
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
paikka
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
…机场?(…jīchǎng?)
paikka
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
paikka
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
jonkun maan suurlähetystö
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
...บาร์? (...bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
paikka
...คาเฟ่? (...cafe?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
paikka
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
…饭店?(…fàndiàn?)
paikka
...ผับ? (...pub?)
…夜店?(…yèdiàn?)
paikka
...โรงแรม? (...rong-ram?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
paikka
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
paikka
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
paikka
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Ohjeiden antaminen
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
右转。(yòu zhuǎn.)
Ohjeiden antaminen
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
直走。(zhí zǒu.)
Ohjeiden antaminen
เดินกลับไป (dern glub pai)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Ohjeiden antaminen
หยุด (yhood)
停。(tíng.)
Ohjeiden antaminen
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Ohjeiden antaminen
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Ohjeiden antaminen
ระวัง___ (rawang____.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Ohjeiden antaminen
ลงเขา (long kao)
下坡(xià pō)
Ohjeiden antaminen
ขึ้นเขา (kuen kao)
上坡(shàng pō)
Ohjeiden antaminen
สี่แยก (see yak)
十字路口(shízìlù kǒu)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
交通灯(jiāotōng dēng)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
จอดรถ (jord-rod)
公园(gōngyuán)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
menomatka
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
meno- ja paluumatka
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
…天票…(…tiān piào…)
lippu joka on voimassa koko päivän
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
…周票…(…zhōu piào…)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
…月票…(…yuèpiào…)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Tietyn paikan varaus
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Tiedustelu matkustusajasta
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

เปิด (perd)
营业中(yíngyè zhōng)
Kauppa on auki
ปิด (pid)
关门(guānmén)
Kauppa on kiinni
ทางเข้า (tang kao)
入口处(rùkǒu chù)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
ทางออก (tang-ork)
出口(chūkǒu)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
ผลัก (pluk)
推(tuī)
ดึง (deung)
拉(lā)
ผู้ชาย (pu-chy)
男士(nánshì)
Miesten WC
ผู้หญิง (pu-ying)
女士(nǚshì)
Naisten WC
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
ว่าง (wang)
空闲(kòng xián)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Vakuutuksen poisjättäminen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Valitus auton moottorista
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
车坏了。(chē huàile.)
Valitus auton huonosta kunnosta