Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Je suis perdu.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Vous pouvez me montrer où c'est sur le plan ?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Où puis-je trouver ___ ?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... des toilettes ?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... une banque / un bureau de change ?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... un hôtel ?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... une station service ?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... un hôpital ?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... une pharmacie ?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... un grand magasin ?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... un supermarché ?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... un arrêt de bus ?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... une station de métro ?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... un office du tourisme ?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... un distributeur/guichet automatique ?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Comment je peux me rendre ___ ?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... au centre-ville ?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... à la gare ?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... à l'aéroport ?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... au commissariat ?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... à l'ambassade de [pays] ?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Pouvez-vous me conseiller un(e) bon(ne) ___ ?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... bar ?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... café ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... restaurant ?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... boîte de nuit ?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... hôtel ?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... attraction touristique ?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... site historique ?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... musée ?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Tournez à gauche.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Tournez à droite.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Allez tout droit.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Faites demi-tour.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Arrêtez-vous.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Allez vers ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Passez devant ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Cherchez ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
vers le bas
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
vers le haut
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
intersection
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
feux de signalisation
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parc
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Où puis-je acheter un ticket de bus/train ?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Je voudrais acheter un ___ pour _ [lieu] _, s'il vous plaît.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... aller simple ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... aller-retour ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... ticket première/seconde classe ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... ticket pour la journée ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... ticket hebdomadaire ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... ticket mensuel ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Combien coûte un ticket pour _[destination]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Je voudrais réserver un siège (près de la fenêtre).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Ce bus/train s'arrête-t-il à _[destination]_ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Combien de temps faut-il pour atteindre _[lieu]_ ?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Quand le train/bus en direction de _[destination]_ part-il ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ce siège est-il pris ?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
C'est mon siège.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

ouvert
เปิด (perd)
Kauppa on auki
fermé
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
entrée
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
sortie
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
pousser
ผลัก (pluk)
tirer
ดึง (deung)
hommes
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
femmes
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
occupé/complet
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
chambres disponibles / libre
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Avez-vous un numéro de téléphone pour appeler un taxi ?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Je dois me rendre à/au _[destination]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
C'est combien pour se rendre à/au _[destination]_ ?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Vous pouvez attendre ici un instant ?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Suivez cette voiture !
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Où est l'agence de location de voitures ?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Je voudrais louer une petite voiture / une grande voiture / un camping-car.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... pour une journée / une semaine.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Je voudrais une assurance tous risques.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Je n'ai pas besoin d'assurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Dois-je ramener la voiture avec le plein ?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Où est la prochaine station service ?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Je voudrais faire assurer un deuxième conducteur.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Quelle est la limitation de vitesse dans les villes / sur l'autoroute ?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
Le réservoir n'est pas plein.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
Le moteur fait un drôle de bruit.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
La voiture est endommagée.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta