Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Eu estou perdido (a).
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Onde eu encontro ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... um banheiro?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... um banco/uma casa de câmbio?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... um hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... um posto de gasolina?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... um hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... uma farmácia?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... uma loja de departamento?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... um supermercado?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... uma parada de ônibus?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... uma estação de metrô?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... um centro de informações turísticas?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... um caixa eletrônico?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Como eu faço para chegar ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... ao centro da cidade?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... a estação de trem?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... ao aeroporto?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... a delegacia de polícia?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... a embaixada [país]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Você pode recomendar algum bom ___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... bares?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... cafeterias?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... restaurantes?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... boates?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... hotéis?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... atrações turísticas?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... cidades históricas?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... museus?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Vire à esquerda.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Vire à direita.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Siga em frente.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Volte.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Pare.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Vá em direção à ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Passe o ___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Procure por ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
para baixo
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
para cima
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
intersecção
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
semáforo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parque
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... bilhete único ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... bilhete de ida e volta ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... passe de um dia ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... bilhete semanal ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... bilhete mensal ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Este lugar está ocupado?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Este é o meu assento.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

aberto
เปิด (perd)
Kauppa on auki
fechado
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
entrada
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
saída
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
empurrar
ผลัก (pluk)
puxar
ดึง (deung)
homens
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
mulheres
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
ocupado
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
livre
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Você conhece algum número de táxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Eu preciso ir para _[local]_.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Quanto custa para ir para _[local]_?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Você pode esperar aqui por um momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Siga aquele carro!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Onde posso alugar um carro?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... por um dia/uma semana.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Eu quero pacote de seguro completo.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Eu não preciso de seguro.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
O tanque não está cheio.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
O motor está fazendo um barulho estranho.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
O carro está danificado.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta