Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

我迷路了。(wǒ mílù le.)
I am lost.
Et tiedä missä olet.
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Can you show me where it is on the map?
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Where can I find___?
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
…浴室?(…yùshì?)
... a bathroom?
palvelu
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... a bank/an exchange office?
palvelu
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
palvelu
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... a gas station?
palvelu
…医院?(…yīyuàn?)
... a hospital?
rakennus
…药店?(…yàodiàn?)
... a pharmacy?
palvelu
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... a department store?
palvelu
…超市?(…chāoshì?)
... a supermarket?
palvelu
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... the bus stop?
paikka
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... the subway station?
paikka
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... a tourist information office?
palvelu
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... an ATM/a cash machine?
palvelu
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
How do I get to___?
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... the downtown area?
paikka
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... the train station?
paikka
…机场?(…jīchǎng?)
... the airport?
paikka
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... the police station?
paikka
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... the embassy of [country]?
jonkun maan suurlähetystö
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Can you recommend any good___?
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bars?
paikka
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafes?
paikka
…饭店?(…fàndiàn?)
... restaurants?
paikka
…夜店?(…yèdiàn?)
... night clubs?
paikka
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotels?
paikka
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... tourist attractions?
paikka
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historic sites?
paikka
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museums?
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Turn left.
Ohjeiden antaminen
右转。(yòu zhuǎn.)
Turn right.
Ohjeiden antaminen
直走。(zhí zǒu.)
Go straight ahead.
Ohjeiden antaminen
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Go back.
Ohjeiden antaminen
停。(tíng.)
Stop.
Ohjeiden antaminen
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Go towards the___.
Ohjeiden antaminen
走过 ___。(zǒuguò___.)
Go past the___.
Ohjeiden antaminen
看着 ___。(kànzhe ___.)
Watch for the___.
Ohjeiden antaminen
下坡(xià pō)
downhill
Ohjeiden antaminen
上坡(shàng pō)
uphill
Ohjeiden antaminen
十字路口(shízìlù kǒu)
intersection
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
交通灯(jiāotōng dēng)
traffic lights
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
公园(gōngyuán)
park
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
…单程票…(…dān chéng piào…)
... single ticket ...
menomatka
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... return ticket ...
meno- ja paluumatka
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... first class/second class ticket ...
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
…天票…(…tiān piào…)
... day pass ...
lippu joka on voimassa koko päivän
…周票…(…zhōu piào…)
... weekly pass ...
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
…月票…(…yuèpiào…)
... monthly pass ...
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
I'd like to reserve a seat (by the window).
Tietyn paikan varaus
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
How long to get to __[location]__?
Tiedustelu matkustusajasta
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Is this seat taken?
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
That is my seat.
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

营业中(yíngyè zhōng)
open
Kauppa on auki
关门(guānmén)
closed
Kauppa on kiinni
入口处(rùkǒu chù)
entrance
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
出口(chūkǒu)
exit
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
推(tuī)
push
拉(lā)
pull
男士(nánshì)
men
Miesten WC
女士(nǚshì)
women
Naisten WC
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
occupied
Hotelli on täynnä / WC on varattu
空闲(kòng xián)
vacant
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Do you know the number to call a taxi?
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
I need to go to __[location]__.
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
How much to go to__[location]__?
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Can you wait here for a moment?
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Follow that car!
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Where is the car rental?
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... for one day/one week.
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
I want full coverage insurance.
Maksimivakuutuksen ottaminen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
I do not need insurance.
Vakuutuksen poisjättäminen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Should I bring the car back with a full tank?
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Where is the next gas station?
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
I would like to include a second driver.
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
The tank is not full.
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
The engine makes a strange noise.
Valitus auton moottorista
车坏了。(chē huàile.)
The car is damaged.
Valitus auton huonosta kunnosta