Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

Mi perdiĝis.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Kie mi povas trovi ___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... la banĉambron?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... bankon/ŝanĝoficejon?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... hotelon?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... benzinstacion?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... malsanulejon?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... apotekon?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... magazenon?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... supermarkton?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... bushaltejon?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... metroohaltejon?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... turistoficejon?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... monaŭtomaton?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
Kiel mi iras al___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... la urbocentron?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... la stacidomon?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... la aerhavenon?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... la policejon?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... la ambasadon de [lando]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... trinkejojn?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... kafejojn?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... restoraciojn?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... noktoklubojn?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... hotelojn?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... turismajn allogojn?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... historiajn lokojn?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... muzeojn?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Turnu maldekstre.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Turnu dekstre.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Iru rekte.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Reiru.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Haltu.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Iru al la___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Iru post la____.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Serku la___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
montsuben
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
supren
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
vojkruciĝo
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
trafiklumo
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
parko
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... solan bileton ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... revenan bileton ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... tagbileton ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... semajnobileton ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... monatbileton ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
Kiom longe por atingi __[loko]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
Tio estas mia sidloko.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

malferma
เปิด (perd)
Kauppa on auki
ferma
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
eniro
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
eliro
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
puŝu
ผลัก (pluk)
eltiru
ดึง (deung)
viroj
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
virinoj
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
Okupata
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
neokupata
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
Mi bezonas iri al __[loko]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
Kiom por iri al __[loko]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Sekvu tiun aŭton!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Kie mi povas lui aŭton?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
...por unu tago/semajno.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
Mi volas plenan asekuron.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
Mi ne bezonas asekuron.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Kie estas la proksima benzinstacio?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
La benzinujo ne estas plena.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
La motoro faras strangan bruon.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
La aŭto estas difektita.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta