Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Liikkuminen

Liikkuminen - Sijainti

I am lost.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Et tiedä missä olet.
Can you show me where it is on the map?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Tietyn sijainnin kysymistä kartalta
Where can I find___?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Tietyn rakennuksen / palvelun sijainnin tiedustelu
... a bathroom?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
palvelu
... a bank/an exchange office?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
palvelu
... a hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
palvelu
... a gas station?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
palvelu
... a hospital?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
rakennus
... a pharmacy?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
palvelu
... a department store?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
palvelu
... a supermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
palvelu
... the bus stop?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
paikka
... the subway station?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
paikka
... a tourist information office?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
palvelu
... an ATM/a cash machine?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
palvelu
How do I get to___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Reittiohjeiden kysyminen tiettyyn paikkaan
... the downtown area?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
paikka
... the train station?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
paikka
... the airport?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
paikka
... the police station?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
paikka
... the embassy of [country]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
jonkun maan suurlähetystö
Can you recommend any good___?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Suosittelujen pyytäminen jostain tietystä paikasta
... bars?
...บาร์? (...bar?)
paikka
... cafes?
...คาเฟ่? (...cafe?)
paikka
... restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
paikka
... night clubs?
...ผับ? (...pub?)
paikka
... hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
paikka
... tourist attractions?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
paikka
... historic sites?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
paikka
... museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
paikka

Liikkuminen - Ohjeiden antaminen

Turn left.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Ohjeiden antaminen
Turn right.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Ohjeiden antaminen
Go straight ahead.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Ohjeiden antaminen
Go back.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Ohjeiden antaminen
Stop.
หยุด (yhood)
Ohjeiden antaminen
Go towards the___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Ohjeiden antaminen
Go past the___.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Ohjeiden antaminen
Watch for the___.
ระวัง___ (rawang____.)
Ohjeiden antaminen
downhill
ลงเขา (long kao)
Ohjeiden antaminen
uphill
ขึ้นเขา (kuen kao)
Ohjeiden antaminen
intersection
สี่แยก (see yak)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
traffic lights
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita
park
จอดรถ (jord-rod)
Yleinen viittauspiste annettaessa ohjeita

Liikkuminen - Bussi / juna

Where can I buy a bus/train ticket?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Tiedustelu lipunmyyntipisteen sijainnista
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Lipun ostaminen tiettyyn sijaintiin
... single ticket ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
menomatka
... return ticket ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
meno- ja paluumatka
... first class/second class ticket ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
lippu ensimmäiseen / toiseen luokkaan
... day pass ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
lippu joka on voimassa koko päivän
... weekly pass ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
lippu, joka on voimassa kokonaisen viikon
... monthly pass ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
lippu, joka on voimassa koko kuukauden...
How much is a ticket to __[location]__ ?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu lipun hinnasta tiettyyn kohteeseen
I'd like to reserve a seat (by the window).
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Tietyn paikan varaus
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Tiedustelu meneekö bussi tai juna tiettyyn kohteeseen
How long to get to __[location]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Tiedustelu matkustusajasta
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Tiedustelu milloin tietty bussi / juna lähtee asemalta
Is this seat taken?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Tiedustelu onko kyseinen paikka vapaa
That is my seat.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Huomautus siitä, että paikallasi istuva henkilö istuu varaamallasi paikalla

Liikkuminen - Merkit

open
เปิด (perd)
Kauppa on auki
closed
ปิด (pid)
Kauppa on kiinni
entrance
ทางเข้า (tang kao)
Merkki joka osoittaa sisäänkäynnin
exit
ทางออก (tang-ork)
Merkki joka osoittaa uloskäynnin
push
ผลัก (pluk)
pull
ดึง (deung)
men
ผู้ชาย (pu-chy)
Miesten WC
women
ผู้หญิง (pu-ying)
Naisten WC
occupied
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Hotelli on täynnä / WC on varattu
vacant
ว่าง (wang)
Vapaita hotellihuoneita / WC on vapaa

Liikkuminen - Taksi

Do you know the number to call a taxi?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Taksiyhtiön puhelinnumeron tiedustelu
I need to go to __[location]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Taksikuskille kertominen mihin haluat mennä
How much to go to__[location]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Tiedustelu taksikuskilta paljonko maksaa matka tiettyyn sijaintiin
Can you wait here for a moment?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Tiedustelu taksikuskilta voisiko hän odottaa hetken sillä aikaa kun sinä hoidat jonkun asian
Follow that car!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Käytetään jos olet salainen agentti

Liikkuminen - Auton vuokraus

Where is the car rental?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Tiedustelu mistä löytyy autovuokraamo
I'd like to rent a small car/large car/van.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Täsmennys minkälaisen auton haluat vuokrata
... for one day/one week.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Täsmennys kuinka pitkäksi aikaa haluat vuokrata auton
I want full coverage insurance.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Maksimivakuutuksen ottaminen
I do not need insurance.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Vakuutuksen poisjättäminen
Should I bring the car back with a full tank?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Tiedustelu siitä, täytyykö auto tankata ennen palauttamista
Where is the next gas station?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Tiedustelu siitä, missä on lähin bensa-asema
I would like to include a second driver.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Toisen kuskin lisääminen autonvuokraussopimukseen
What is the speed limit in cities/on highways?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Seudun nopeusrajoitusten tiedustelu
The tank is not full.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Valitus siitä, ettei autoa ole tankattu täyteen
The engine makes a strange noise.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Valitus auton moottorista
The car is damaged.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Valitus auton huonosta kunnosta