Japaniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Sao
コピー
Cắt
カット
Dán
貼り付け
In đậm
太字
In nghiêng
斜体
Gạch chân
下線
Phông
フォント
Cỡ chữ
フォント サイズ
Lọc
フィルター
Sắp xếp A-Z
AからZまで並べ替え
Ô
セル
Chổi quét
書式のコピー/貼り付け
Điền
塗りつぶし
Đường viền
罫線

Tietokone - Office-painike

Tạo mới
新規
Mở
開く
Lưu
保存
Lưu với tên file
名前を付けて保存
In ấn
印刷する
Hủy thao tác
元に戻す
Khôi phục thao tác
やり直し
Chèn
挿入
Xóa
削除
Đổi tên
名前の変更
Thay thế
置換
Đóng
閉じる
Hủy
キャンセル
Hàng
Cột
Xem trước trang in
印刷プレビュー
Thu nhỏ
最小化する
Phục hồi
復元

Tietokone - Lisää

Bảng
Hình ảnh
画像
Biểu đồ
グラフ
Hộp văn bản
テキスト ボックス
Tiêu đề đầu & cuối trang
ヘッダー/フッター
Hình dạng
図形
Ngắt trang
改ページ

Tietokone - Sivun asettelu

Tab
タブ
Lề
余白
Chọn vùng in
印刷範囲の設定

Tietokone - Viitteet

Chú thích cuối trang
脚注の挿入
Chỉ mục văn bản
索引の挿入

Tietokone - Tarkista

Đánh vần & Ngữ pháp
スペルチェックと文章校正
Cài đặt ngôn ngữ
言語の設定
Dịch
翻訳
Đếm số từ
単語数
Ô ghi chú
吹き出し

Tietokone - Näytä

Thước kẻ
ルーラー