Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopieren
复制(fùzhì)
Ausschneiden
剪切(jiǎn qiè)
Einfügen
粘贴(zhāntiē)
Fett
粗体(cū tǐ)
Kursiv
斜体(xiétǐ)
Unterstreichen
下划线(xiàhuáxiàn)
Schriftart
字体(zìtǐ)
Schriftgröße
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filtern
筛选(shāixuǎn)
Von A bis Z sortieren
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Zelle
单元格(dānyuán gé)
Format übertragen
格式刷(géshì shuā)
Füllen
填充(tiánchōng)
Rahmenlinien
边缘(biānyuán)

Tietokone - Office-painike

Neu
新建(xīnjiàn)
Öffnen
打开(dǎkāi)
Speichern
保存(bǎocún)
Speichern unter
另存为(lìngcún wèi)
Drucken
打印(dǎyìn)
Rückgängig
撤销(chèxiāo)
Wiederherstellen
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Einfügen
插入(chārù)
Löschen
删除(shānchú)
Umbenennen
重命名(chóng mìngmíng)
Ersetzen
替换(tìhuàn)
Schließen
关闭(guānbì)
Abbrechen
取消(qǔxiāo)
Zeile
行(háng)
Spalte
栏(lán)
Seitenansicht
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimieren
最小化(zuìxiǎo huà)
Wiederherstellen
恢复(huīfù)

Tietokone - Lisää

Tabelle
表格(biǎogé)
Bild
图片(túpiàn)
Diagramm
图表(túbiǎo)
Textfeld
文本框(wénběn kuāng)
Kopf- & Fußzeile
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Formen
形状(xíngzhuàng)
Seitenumbruch
分页符(fēnyè fú)

Tietokone - Sivun asettelu

Tabulator
标签(biāoqiān)
Ränder
页边距(yè biān jù)
Druckbereich festlegen
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Tietokone - Viitteet

Endnote einfügen
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Index einfügen
插入索引(chārù suǒyǐn)

Tietokone - Tarkista

Rechtschreibung
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Sprache festlegen
设定语言(shè dìng yǔyán)
Übersetzen
翻译(fānyì)
Wörter zählen
字数统计(zìshù tǒngjì)
Sprechblasen
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Tietokone - Näytä

Lineal
标尺(biāochǐ)