Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

コピー
复制(fùzhì)
カット
剪切(jiǎn qiè)
貼り付け
粘贴(zhāntiē)
太字
粗体(cū tǐ)
斜体
斜体(xiétǐ)
下線
下划线(xiàhuáxiàn)
フォント
字体(zìtǐ)
フォント サイズ
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
フィルター
筛选(shāixuǎn)
AからZまで並べ替え
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
セル
单元格(dānyuán gé)
書式のコピー/貼り付け
格式刷(géshì shuā)
塗りつぶし
填充(tiánchōng)
罫線
边缘(biānyuán)

Tietokone - Office-painike

新規
新建(xīnjiàn)
開く
打开(dǎkāi)
保存
保存(bǎocún)
名前を付けて保存
另存为(lìngcún wèi)
印刷する
打印(dǎyìn)
元に戻す
撤销(chèxiāo)
やり直し
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
挿入
插入(chārù)
削除
删除(shānchú)
名前の変更
重命名(chóng mìngmíng)
置換
替换(tìhuàn)
閉じる
关闭(guānbì)
キャンセル
取消(qǔxiāo)
行(háng)
栏(lán)
印刷プレビュー
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
最小化する
最小化(zuìxiǎo huà)
復元
恢复(huīfù)

Tietokone - Lisää

表格(biǎogé)
画像
图片(túpiàn)
グラフ
图表(túbiǎo)
テキスト ボックス
文本框(wénběn kuāng)
ヘッダー/フッター
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
図形
形状(xíngzhuàng)
改ページ
分页符(fēnyè fú)

Tietokone - Sivun asettelu

タブ
标签(biāoqiān)
余白
页边距(yè biān jù)
印刷範囲の設定
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Tietokone - Viitteet

脚注の挿入
插入脚注(chārù jiǎozhù)
索引の挿入
插入索引(chārù suǒyǐn)

Tietokone - Tarkista

スペルチェックと文章校正
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
言語の設定
设定语言(shè dìng yǔyán)
翻訳
翻译(fānyì)
単語数
字数统计(zìshù tǒngjì)
吹き出し
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Tietokone - Näytä

ルーラー
标尺(biāochǐ)