Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Tietokone

Tietokone - Käynnistys

Kopiëren
复制(fùzhì)
Knippen
剪切(jiǎn qiè)
Plakken
粘贴(zhāntiē)
Vet
粗体(cū tǐ)
Cursief
斜体(xiétǐ)
Onderstrepen
下划线(xiàhuáxiàn)
Lettertype
字体(zìtǐ)
Tekengrootte
字体大小(zìtǐ dàxiǎo)
Filteren
筛选(shāixuǎn)
Van A naar Z sorteren
从A到Z排序(cóng A dào Z páixù)
Cel
单元格(dānyuán gé)
Opmaak kopiëren/plakken
格式刷(géshì shuā)
Opvullen
填充(tiánchōng)
Randen
边缘(biānyuán)

Tietokone - Office-painike

Nieuw
新建(xīnjiàn)
Openen
打开(dǎkāi)
Opslaan
保存(bǎocún)
Opslaan als
另存为(lìngcún wèi)
Afdrukken
打印(dǎyìn)
Ongedaan maken
撤销(chèxiāo)
Opnieuw
撤销重做(chèxiāo chóng zuò)
Invoegen
插入(chārù)
Verwijderen
删除(shānchú)
Naam wijzigen
重命名(chóng mìngmíng)
Vervangen
替换(tìhuàn)
Sluiten
关闭(guānbì)
Annuleren
取消(qǔxiāo)
Rij
行(háng)
Kolom
栏(lán)
Afdrukvoorbeeld
打印预览(dǎyìn yùlǎn)
Minimaliseren
最小化(zuìxiǎo huà)
Herstellen
恢复(huīfù)

Tietokone - Lisää

Tabel
表格(biǎogé)
Afbeelding
图片(túpiàn)
Grafiek
图表(túbiǎo)
Tekstvak
文本框(wénběn kuāng)
Kop- en voettekst
页眉与页脚(yè méi yǔ yè jiǎo)
Vormen
形状(xíngzhuàng)
Pagina-einde
分页符(fēnyè fú)

Tietokone - Sivun asettelu

Tabblad
标签(biāoqiān)
Marges
页边距(yè biān jù)
Afdrukbereik bepalen
设置打印区域(shèzhì dǎyìn qūyù)

Tietokone - Viitteet

Voetnoot invoegen
插入脚注(chārù jiǎozhù)
Index invoegen
插入索引(chārù suǒyǐn)

Tietokone - Tarkista

Spelling
语法与拼写检查(yǔfǎ yǔ pīnxiě jiǎnchá)
Taal instellen
设定语言(shè dìng yǔyán)
Vertalen
翻译(fānyì)
Woorden tellen
字数统计(zìshù tǒngjì)
Ballonnen
语言对话框(yǔyán duìhuà kuāng)

Tietokone - Näytä

Lineaal
标尺(biāochǐ)