Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Terveys

Terveys - Hätätilanteet

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Pyyntö sairaalaan pääsystä
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
救命!(jiùmìng!)
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
这里疼。(zhèlǐ téng.)
Näyttäminen, minne sattuu
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Näyttäminen, missä on ihottumaa
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Kertominen vilustumisesta
ฉันไอ (Chan I.)
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Kertominen yskästä
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Kertominen huimauksesta
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Kertominen, ettet halua syödä
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut
...หัว...(hua)
…头…(…tóu…)
Ruumiinosa
...ส่วนท้อง...(suan tong)
…胃…(…wèi…)
Ruumiinosa
...แขน... (kan)
…手臂…(…shǒubì…)
Ruumiinosa
...ขา... (kha)
…腿…(…tuǐ…)
Ruumiinosa
...หน้าอก... (na-aok)
…胸…(…xiōng…)
Ruumiinosa
...หัวใจ... (hua-jai)
…心脏…(…xīnzàng…)
Ruumiinosa
...คอ... (kor)
…喉咙…(…hóulóng…)
Ruumiinosa
...ตา... (ta)
…眼睛…(…yǎnjīng…)
Ruumiinosa
...หลัง...(lung)
…背…(…bèi…)
Ruumiinosa
...เท้า... (tao)
…脚…(…jiǎo…)
Ruumiinosa
...แขน...(kan)
…手…(…shǒu…)
Ruumiinosa
...หู...(hoo)
…耳朵…(…ěrduǒ…)
Ruumiinosa
...ลำไส้... (lum sai)
…肠…(…cháng…)
Ruumiinosa
...ฟัน... (fun)
…牙…(…Yá…)
Ruumiinosa
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ilmoittaminen diabeteksesta
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Kertominen, että sinulla on astma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Kertominen sydänsairaudestasi
ฉันท้อง (Chan tong.)
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Kertominen raskaudestasi
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Kysyminen lääkkeen annostelusta
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Kertominen, että kuntosi on parantunut
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Kertominen, että kuntosi on huonontunut
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
止痛片(zhǐtòng piàn)
Lääke
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Lääke
แอสไพริน (aspirin)
阿司匹林(āsīpīlín)
Lääke
อินซูลิน (insulin)
胰岛素(yídǎosù)
Lääke
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
软膏(ruǎngāo)
Lääke
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
安眠药(ānmiányào)
Lääke
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
卫生巾(wèishēng jīn)
Terveystuote
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
消毒剂(xiāodú jì)
Terveystuote
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
创可贴(chuàngkětiē)
Terveystuote
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
绷带(bēngdài)
Terveystuote
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
避孕药(bìyùn yào)
Terveystuote
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
避孕套(bìyùn tào)
Muu tuote
ครีมกันแดด (cream gun dad)
防晒霜(fángshài shuāng)
Muu tuote

Terveys - Allergiat

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Kertominen allergioistasi
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
花粉(huāfěn)
Allergia
ขนสัตว์ (kon sud)
动物皮毛(dòngwù pímáo)
Eläinallergia
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
Hyönteisallergia
ตัวเห็บ (tua heb)
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
Allergia
รา (ra)
霉菌(méijūn)
Allergia
ยางดิบ (yang dib)
橡浆(xiàng jiāng)
Allergia
เพนิซิลิน (penicilin)
青霉素(qīngméisù)
Lääkeallergia
ถั่ว (tua)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Ruoka-allergia
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Ruoka-allergia
ไข่ (kai)
鸡蛋(jīdàn)
Ruoka-allergia
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Ruoka-allergia
แป้ง (pang)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Ruoka-allergia
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Ruoka-allergia
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
面筋(miànjīn)
Ruoka-allergia
ถั่วเหลือง (tua leung)
大豆(dàdòu)
Ruoka-allergia
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Ruoka-allergia
เห็ด (hed)
蘑菇(mógū)
Ruoka-allergia
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Ruoka-allergia
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
Ruoka-allergia
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Ruoka-allergia
แอลกอฮอล์ (alcohol)
酒精(jiǔjīng)
Ruoka-allergia