Thaiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Terveys

Terveys - Hätätilanteet

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Pyyntö sairaalaan pääsystä
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Välitön avun tarve ja sen pyytäminen
救命!(jiùmìng!)
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Avunhuuto, välitön lääkärinavun tarve
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Välitön tarve ambulanssille

Terveys - Lääkärissä

这里疼。(zhèlǐ téng.)
ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Näyttäminen, minne sattuu
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Näyttäminen, missä on ihottumaa
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Lääkärille kertominen, että sinulla on kuumetta
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Kertominen vilustumisesta
我咳嗽。(wǒ késòu.)
ฉันไอ (Chan I.)
Kertominen yskästä
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Kertominen, että olet ollut viime aikoina väsynyt
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Kertominen huimauksesta
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Kertominen, ettet halua syödä
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Kertominen, ettei pysty nukkumaan öisin
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu hyönteisenpuremasta
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu helteestä
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Arvelu, että huonovointisuus johtuu jostain mitä olet syönyt
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Kertominen mihin ruumiinosaan sattuu
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Kertominen, mikä ruumiinosa on vahingoittunut
…头…(…tóu…)
...หัว...(hua)
Ruumiinosa
…胃…(…wèi…)
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Ruumiinosa
…手臂…(…shǒubì…)
...แขน... (kan)
Ruumiinosa
…腿…(…tuǐ…)
...ขา... (kha)
Ruumiinosa
…胸…(…xiōng…)
...หน้าอก... (na-aok)
Ruumiinosa
…心脏…(…xīnzàng…)
...หัวใจ... (hua-jai)
Ruumiinosa
…喉咙…(…hóulóng…)
...คอ... (kor)
Ruumiinosa
…眼睛…(…yǎnjīng…)
...ตา... (ta)
Ruumiinosa
…背…(…bèi…)
...หลัง...(lung)
Ruumiinosa
…脚…(…jiǎo…)
...เท้า... (tao)
Ruumiinosa
…手…(…shǒu…)
...แขน...(kan)
Ruumiinosa
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...หู...(hoo)
Ruumiinosa
…肠…(…cháng…)
...ลำไส้... (lum sai)
Ruumiinosa
…牙…(…Yá…)
...ฟัน... (fun)
Ruumiinosa
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Ilmoittaminen diabeteksesta
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Kertominen, että sinulla on astma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Kertominen sydänsairaudestasi
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
ฉันท้อง (Chan tong.)
Kertominen raskaudestasi
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Kysyminen lääkkeen annostelusta
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Kysyminen, tarttuuko tauti muihin ihmisiin
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Tiedustelu voitko jatkaa harrastuksia vaikka olet sairas
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Vakuutusasiakirjojen näyttäminen
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Ilmoitus, ettei sinulla ole sairausvakuutusta
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Kysyminen lääkäriltä, voisiko hän kirjoittaa todistuksen siitä, että olet sairas
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Kertominen, että kuntosi on parantunut
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Kertominen, että kuntosi on huonontunut
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Kertominen, että kuntosi on pysynyt ennallaan

Terveys - Apteekissa

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Tiedustelu jonkin tuotteen saatavuudesta
止痛片(zhǐtòng piàn)
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Lääke
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Lääke
阿司匹林(āsīpīlín)
แอสไพริน (aspirin)
Lääke
胰岛素(yídǎosù)
อินซูลิน (insulin)
Lääke
软膏(ruǎngāo)
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Lääke
安眠药(ānmiányào)
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Lääke
卫生巾(wèishēng jīn)
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Terveystuote
消毒剂(xiāodú jì)
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Terveystuote
创可贴(chuàngkětiē)
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Terveystuote
绷带(bēngdài)
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Terveystuote
避孕药(bìyùn yào)
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Terveystuote
避孕套(bìyùn tào)
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Muu tuote
防晒霜(fángshài shuāng)
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Muu tuote

Terveys - Allergiat

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Kertominen allergioistasi
花粉(huāfěn)
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
ขนสัตว์ (kon sud)
Eläinallergia
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Hyönteisallergia
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergia
霉菌(méijūn)
รา (ra)
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
ยางดิบ (yang dib)
Allergia
青霉素(qīngméisù)
เพนิซิลิน (penicilin)
Lääkeallergia
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ถั่ว (tua)
Ruoka-allergia
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Ruoka-allergia
鸡蛋(jīdàn)
ไข่ (kai)
Ruoka-allergia
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Ruoka-allergia
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
แป้ง (pang)
Ruoka-allergia
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Ruoka-allergia
面筋(miànjīn)
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Ruoka-allergia
大豆(dàdòu)
ถั่วเหลือง (tua leung)
Ruoka-allergia
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Ruoka-allergia
蘑菇(mógū)
เห็ด (hed)
Ruoka-allergia
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Ruoka-allergia
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Ruoka-allergia
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Ruoka-allergia
酒精(jiǔjīng)
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Ruoka-allergia