Vietnamiksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

ศูนย์ (soon)
không
Numero
หนึ่ง (neung)
một
Numero
สอง (song)
hai
Numero
สาม (sarm)
ba
Numero
สี่ (see)
bốn
Numero
ห้า (ha)
năm
Numero
หก (hok)
sáu
Numero
เจ็ด (jed)
bảy
Numero
แปด (pad)
tám
Numero
เก้า (kao)
chín
Numero
สิบ (sib)
mười
Numero
สิบเอ็ด (sib-ed)
mười một
Numero
สิบสอง (sib-song)
mười hai
Numero
สิบสาม (sib-sarm)
mười ba
Numero
สิบสี่ (sib-see)
mười bốn
Numero
สิบห้า (sib-ha)
mười lăm
Numero
สิบหก (sib-hok)
mười sáu
Numero
สิบเจ็ด(sib-jed)
mười bảy
Numero
สิบแปด(sib-pad)
mười tám
Numero
สิบเก้า(sib-kao)
mười chín
Numero
ยี่สิบ (yee-sib)
hai mươi
Numero
สามสิบ (sarm-sib)
ba mươi
Numero
สี่สิบ (see-sib)
bốn mươi
Numero
ห้าสิบ (ha-sib)
năm mươi
Numero
หกสิบ (hok-sib)
sáu mươi
Numero
เจ็ดสิบ (jed-sib)
bảy mươi
Numero
แปดสิบ (pad-sib)
tám mươi
Numero
เก้าสิบ (kao-sib)
chín mươi
Numero
หนึ่งร้อย (neung-roi)
trăm
Numero
หนึ่งล้าน (neung-larn)
triệu
Numero
พันล้าน (pun-larn)
tỉ
Numero

Numerot ja raha - Raha

คุณรับ___ไหม? (Khun rub____mai?)
Tôi có thể thanh toán bằng ___ không?
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
...บัตรเครดิต? (...bud-credit?)
... thẻ tín dụng?
maksutapa
...บัตรเดบิต? (...bud-debit?)
... thẻ thanh toán?
maksutapa
...เงินสด? (...ngern-sod?)
... tiền mặt?
maksutapa
...เช็ค? (checks)
... séc?
maksutapa
ฉันต้องการแลกเปลี่่ยนเงิน (Chan tong karn lak plien ngern.)
Tôi muốn đổi tiền.
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง_[หน่วย 1]_ และ_[หน่วย 2]_เป็นเท่าไร? (Ut-tra lak plian ra wang___lae____pen tao rai?)
Tỉ giá quy đổi giữa _[tiền tệ 1]_ và _[tiền tệ 2]_ là bao nhiêu?
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

กรุณาใส่รหัสผ่านของคุณ (Ka-ru-na sai ra-had-pan kong khun.)
Mời bạn nhập mã PIN.
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
การถอนตังค์
Rút tiền
Valinta rahan nostamiseksi
ตกลง (tok-long)
Xác nhận
Tapahtuman hyväksyminen
ยกเลิก (yok-lerk)
Hủy
Tapahtuman peruuttaminen
เลือกปริมาณ (leuk pa-ri-marn)
Chọn khoản tiền
Valinta nostettavan rahan määrästä
คุณต้องการรับใบเสร็จหรือเปล่า (Khun tong karn rub bi-sed rue plao?)
Bạn có muốn in hóa đơn không?
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin