Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Numerot ja raha

Numerot ja raha - Numerot

零(líng)
zero
Numero
一(yī)
one
Numero
二(èr)
two
Numero
三(sān)
three
Numero
四(sì)
four
Numero
五(wǔ)
five
Numero
六(liù)
six
Numero
七(qī)
seven
Numero
八(bā)
eight
Numero
九(jiǔ)
nine
Numero
十(shí)
ten
Numero
十一(shíyī)
eleven
Numero
十二(shí'èr)
twelve
Numero
十三(shísān)
thirteen
Numero
十四(shísì)
fourteen
Numero
十五(shíwǔ)
fifteen
Numero
十六(shíliù)
sixteen
Numero
十七(shíqī)
seventeen
Numero
十八(shíbā)
eighteen
Numero
十九(shíjiǔ)
nineteen
Numero
二十(èrshí)
twenty
Numero
三十(sānshí)
thirty
Numero
四十(sìshí)
forty
Numero
五十(wǔshí)
fifty
Numero
六十(liùshí)
sixty
Numero
七十(qīshí)
seventy
Numero
八十(bāshí)
eighty
Numero
九十(jiǔshí)
ninety
Numero
一百(yībǎi)
hundred
Numero
一百万(yībǎi wàn)
million
Numero
十亿(shí yì)
billion
Numero

Numerot ja raha - Raha

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Do you accept ___?
Tiedustelu siitä, mitkä maksutavat ovat hyväksyttyjä
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... credit cards?
maksutapa
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... debit cards?
maksutapa
…现金?(…xiànjīn?)
... cash?
maksutapa
…支票?(…zhīpiào?)
... checks?
maksutapa
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
I would like to exchange some money.
Pyyntö vaihtaa rahaa toiseen valuuttaan
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Vaihtokurssin tiedustelu

Numerot ja raha - Käteisautomaatilla

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Enter your PIN code.
Kehotus syöttää henkilökohtainen tunnuslukusi
取款(qǔkuǎn)
Withdraw money
Valinta rahan nostamiseksi
确认(quèrèn)
Confirm
Tapahtuman hyväksyminen
取消(qǔxiāo)
Cancel
Tapahtuman peruuttaminen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Select amount
Valinta nostettavan rahan määrästä
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Do you want a receipt?
Nostotapahtumasta tulostettava kuitiin