Englanniksi | Sanontoja - Matkustaminen | Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen

我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Where can I find ___?
Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
... a room to rent?
Majoituspaikka
…旅社?(…lǚshè?)
... a hostel?
Majoituspaikka
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... a hotel?
Majoituspaikka
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
... a bed and breakfast?
Majoituspaikka
…露营区?(…lùyíng qū?)
... a camping site?
Majoituspaikka
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
What are the prices like there?
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen

您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Do you have any rooms available?
Tiedustelu onko majapaikassa tilaa
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
How much is a room for ___ people?
Huoneen hinnan tiedustelu
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
I would like to book ___.
Erityishuoneen varaaminen
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
... a double room.
Huone kahdelle hengelle
…单人间。(…dān rénjiān.)
... a single room.
Huone yhdelle henkilölle
…__人间。(…__ rénjiān.)
... a room for ___ people.
Huone X:lle henkilölle
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
... a non-smoking room.
Huone ei-tupakoitsijoille
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
I would like to book a room with ___.
Lisävarustetun huoneen varaaminen
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
... a double bed.
Sänky kahdelle henkilölle
...单人床。(... dān rén chuáng.)
... separate beds.
Erilliset sängyt
…阳台。(…yángtái.)
... a balcony.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
... an adjoining bathroom.
Huone, jossa on oma kylpyhuone
...海景。(... hǎijǐng.)
... an ocean view.
Huoneesta on merinäköala
...加床。(... jiā chuáng.)
... an extra bed.
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
Huoneen varaaminen tietylle aikavälille
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Do you have any special rooms for handicapped people?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
May I see the room first?
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Is breakfast included?
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Are towels/bed linen included?
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Are pets allowed?
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Do you have a parking garage/lot?
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Do you have safety lockers/a safe?
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä

如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Where can I find room number ___?
Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
The key for room number___, please!
Huoneen avaimen pyytäminen
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Has anyone asked for me?
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Where can I sign up for the excursion?
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Where can I make a call?
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
When is breakfast served?
Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Please wake me up tomorrow at___.
Herätyksen pyytäminen
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Could you call a taxi, please?
Taksin pyytäminen
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Can I use the internet here?
Tiedustelu internetyhteydestä
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Would you recommend any good restaurants nearby?
Ravintolasuositusten pyytäminen
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Would you please clean my room?
Pyyntö huoneen siivoamiseksi
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
I don't want the room to be cleaned right now.
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
Lisätarvikkeiden pyytäminen
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
I would like to check out, please.
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
We really enjoyed our stay here.
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset

我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
I would like a different room.
Pyyntö huoneen vaihdosta
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
The heating does not work.
Ilmoitus rikkinäisestä patterista
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
The air conditioning does not work.
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
The room is very noisy.
Ilmoitus meluisasta huoneesta
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
The room smells bad.
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
I requested a non-smoking room.
Valitus
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
I requested a room with a view.
Valitus
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
My key does not work.
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
The window does not open.
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
The room has not been cleaned.
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
There are mice / rats / bugs in the room.
Valitus
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
There is no hot water.
Valitus
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
I did not receive my wake-up call.
Valitus
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
The bill is overcharged.
Valitus
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
My neighbour is too loud.
Valitus