Kiinaksi | Sanontoja - Matkustaminen | Majoittuminen

Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen

Where can I find ___?
我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)
Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi
... a room to rent?
…有房间出租吗?(…yǒu fángjiān chūzū ma?)
Majoituspaikka
... a hostel?
…旅社?(…lǚshè?)
Majoituspaikka
... a hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
Majoituspaikka
... a bed and breakfast?
…包含早餐的床位?(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)
Majoituspaikka
... a camping site?
…露营区?(…lùyíng qū?)
Majoituspaikka
What are the prices like there?
像那样的价格要多少呢?(xiàng nàyàng de jiàgé yào duōshǎo ne?)
Tiedustelu hintatasosta

Majoittuminen - Varaaminen

Do you have any rooms available?
您还有房间吗?(nín hái yǒu fángjiān ma?)
Tiedustelu onko majapaikassa tilaa
How much is a room for ___ people?
___ 人间房多少钱?(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)
Huoneen hinnan tiedustelu
I would like to book ___.
我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)
Erityishuoneen varaaminen
... a double room.
…双人间。(…Shuāng rénjiān.)
Huone kahdelle hengelle
... a single room.
…单人间。(…dān rénjiān.)
Huone yhdelle henkilölle
... a room for ___ people.
…__人间。(…__ rénjiān.)
Huone X:lle henkilölle
... a non-smoking room.
…无烟房间。(…wú yān fángjiān.)
Huone ei-tupakoitsijoille
I would like to book a room with ___.
我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu ___ de fáng.)
Lisävarustetun huoneen varaaminen
... a double bed.
…双人床。(…Shuāngrén chuáng.)
Sänky kahdelle henkilölle
... separate beds.
...单人床。(... dān rén chuáng.)
Erilliset sängyt
... a balcony.
…阳台。(…yángtái.)
... an adjoining bathroom.
…独立浴室。(…dúlì yùshì.)
Huone, jossa on oma kylpyhuone
... an ocean view.
...海景。(... hǎijǐng.)
Huoneesta on merinäköala
... an extra bed.
...加床。(... jiā chuáng.)
Ylimääräisen sängyn pyytäminen huoneeseen
I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).
我要预订一间房,住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)
Huoneen varaaminen tietylle aikavälille
Do you have any special rooms for handicapped people?
您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。 您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____ [huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)
Erikoishuoneen tiedustelu liikuntarajoitteisille
May I see the room first?
我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān ma?)
Pyyntö saada nähdä huone ennen varaamista
Is breakfast included?
包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)
Tiedustelu siitä, kuuluko aamiainen huoneen hintaan
Are towels/bed linen included?
毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài nèi ma?)
Tiedustelu siitä, kuuluvatko pyyhkeet ja liinavaatteet hintaan
Are pets allowed?
可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)
Tiedustelu saako majoituspaikkaan tuoda eläimiä
Do you have a parking garage/lot?
贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ ma?)
Tiedustelu pysäköintimahdollisuuksista autolla
Do you have safety lockers/a safe?
您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)
Tiedustelu missä voi säilyttää arvoesineitä

Majoittuminen - Paikan päällä

Where can I find room number ___?
如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)
Ohjeiden kysyminen huoneen löytämiseksi
The key for room number___, please!
这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)
Huoneen avaimen pyytäminen
Has anyone asked for me?
有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)
Tiedustelu siitä, onko kukaan jättänyt viestejä
Where can I sign up for the excursion?
从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ bàomíng duǎntú lǚxíng?)
Tiedustelu siitä, missä retkelle voi ilmoittautua
Where can I make a call?
我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)
Tiedustelu siitä, missä yleisöpuhelin sijaitsee
When is breakfast served?
早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ gōngyìng?)
Tiedustelu milloin aamiainen on tarjolla
Please wake me up tomorrow at___.
请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén ___diǎn jiào xǐng wǒ.)
Herätyksen pyytäminen
Could you call a taxi, please?
您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū chē ma?)
Taksin pyytäminen
Can I use the internet here?
我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de wǎngluò ma?)
Tiedustelu internetyhteydestä
Would you recommend any good restaurants nearby?
您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)
Ravintolasuositusten pyytäminen
Would you please clean my room?
您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de fángjiān ma?)
Pyyntö huoneen siivoamiseksi
I don't want the room to be cleaned right now.
现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng qīnglǐ.)
Ilmoitus, ettei huone kaipaa vielä siivousta
Could you please bring another blanket/pillow/towel?
您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)
Lisätarvikkeiden pyytäminen
Could you please bring this to the laundry room to be cleaned?
您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)
Pyyntö vaatekappaleen viemisestä pesuun
I would like to check out, please.
我要退房,谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)
Ilmoitus siitä, että olet lähdössä ja haluaisit maksaa laskusi.
We really enjoyed our stay here.
我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)
Hotellin kehuminen huonetta luovuttaessa

Majoittuminen - Valitukset

I would like a different room.
我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)
Pyyntö huoneen vaihdosta
The heating does not work.
供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)
Ilmoitus rikkinäisestä patterista
The air conditioning does not work.
空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)
Ilmoitus rikkinäisestä ilmastoinnista
The room is very noisy.
房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)
Ilmoitus meluisasta huoneesta
The room smells bad.
房间很难闻。(fángjiān hěn nán wén.)
Ilmoitus pahasta hajusta huoneessa
I requested a non-smoking room.
我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)
Valitus
I requested a room with a view.
我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de fángjiān.)
Valitus
My key does not work.
我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù kāimén.)
Ilmoitus siitä, että avaimesi ei avaa ovea
The window does not open.
窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)
Ilmoitus siitä, että ikkuna ei avaudu
The room has not been cleaned.
房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)
Ilmoittaminen, että huone on edelleen siivoamatta
There are mice / rats / bugs in the room.
房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)
Valitus
There is no hot water.
没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)
Valitus
I did not receive my wake-up call.
没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)
Valitus
The bill is overcharged.
账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)
Valitus
My neighbour is too loud.
我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)
Valitus