Englanniksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu