Vietnamiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
L'indennità è esente da tasse?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Il sussidio è tassabile?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Quali benefici riceverò?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Posso fare ricorso contro una decisione?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu