Vietnamiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Vammaistuet

Dokumentit | Pankki | Työ | Opiskelu | Asuminen | Vammaistuet | Lemmikit

Vammaistuet - Hakeminen

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Kysyt, mistä saat tietää, onko sinulla oikeus työkyvyttömyysavustukseen
Is the allowance tax-free?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Kysyt, onko avustus verovähennyskelpoista
What are the factors which determine how much I get?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Kysyt, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka paljon tukirahaa tulet saamaan

Vammaistuet - Huoltajat

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Kysyt, mitkä asiat vaikuttavat siihen, voitko saada huoltajan avustuksia
Do I have to be related to the person I am caring for?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Kysyt, pitääkö sinun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saat tukia
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Kysyt, kuinka monta tuntia viikossa sinun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi
Is the allowance taxable?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Kysyt, onko tuki veronalaista
Which benefits will I receive?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Kysyt, mitä tukia sinun on mahdollista saada
Will the allowance affect other benefits?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Kysyt, vaikuttaako tuki muihin avustuksiin
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Kysyt, vaikuttaako saamasi tuki huollettavan henkilön tukiin
Can I appeal against a decision?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Kysyt, voitko valittaa päätöksestä
What shall I do if my circumstances change?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Kysyt, mitä sinun pitäisi tehdä, jos tilanteesi muuttuu