Venäjäksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
бакалавриат
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
аспирантура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
докторат/профессура
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
очная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
заочная форма
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
онлайн обучение
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
семестр
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
академический год
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Какие ограничения на работу для студентов?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Каковы требования для поступления в университет?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Вы пришлете мне формальное предложение?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Университет гарантирует предоставление жилья?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Курс включает в себя период стажировки?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Каковы требования знания [язык] языка?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Какова система_____________?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
кредитов
Arviointitapa
การให้คะแนน
оценок
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Каков стиль преподавания?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Там есть___________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
лекции
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
семинары
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
учебные материалы
Kurssin tyyppi
การประชุม
конференции
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Какие курсы предлагаются летними школами?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Когда проходят экзамены?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
В университете есть спортивный центр?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
У вас есть детальное описание курса?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Каково максимальное количество студентов в группе?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Вы организовываете экскурсии?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Какие программы вы предлагаете?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
плата за обучение
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
расходы на жизнь
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
уход за ребенком
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Какие виды стипендий доступны?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen