Ranskaksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Je voudrais m'inscrire à _________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
une formation du premier cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
une formation du second cycle
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
un doctorat
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
une formation à temps plein
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
une formation à temps partiel
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
une formation en ligne
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
une année académique
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Le logement est assuré par l'université ?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Comment fonctionne le système ______ ?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
de crédits
Arviointitapa
การให้คะแนน
de notation
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Y a-t-il ______ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
des cours magistraux
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
des séminaires
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
des travaux dirigés
Kurssin tyyppi
การประชุม
des conférences
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Quels programmes offrez-vous ?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
les frais d'inscription
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
les frais de subsistance
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
la garde d'enfants
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Quels types de bourse sont disponibles ?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen