Esperantoksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Mi volas apliki por_____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ปริญญาตรี
kurso por studentoj
Tutkinto-ohjelman tyyppi
บัณฑิตวิทยาลัย
kurso por postdiplomaj studentoj
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ปริญญาเอก
kurso por Ph.D.
Tutkinto-ohjelman tyyppi
เต็มเวลา
plentempa kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
นอกเวลา
parttempa kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ออนไลน์
enreta kurso
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
หนึ่งภาคการศึกษา
semestro
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
หนึ่งปีการศึกษา
akademia jaro
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Käytetään yliopistoon haettaessa
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
หน่วยกิตวิชา
de kredito
Arviointitapa
การให้คะแนน
de noto
Arviointitapa
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kiom estas la instrua stilo?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
มี _____________ ไหม
Ĉu estas ______________?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
การบรรยาย
lekcioj
Kurssin tyyppi
การสัมมนา
seminarioj
Kurssin tyyppi
การกวดวิชา
lerniloj
Kurssin tyyppi
การประชุม
konferencoj
Kurssin tyyppi
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Kysyt tietoa kesäkursseista
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kiam estas la ekzamenoj?
Kysyt, koska tentit ovat
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Ĉu estas universitata sportejo?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kio programojn vi proponas?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
ค่าเล่าเรียน
instrudepagoj
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
miaj vivelspezoj
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
การดูแลเด็ก
infanzorgado
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen