Thaiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Jag vill anmäla mig till universitetet.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Jag vill anmäla mig till en ___________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
kandidatkurs
ปริญญาตรี
Tutkinto-ohjelman tyyppi
avancerad kurs
บัณฑิตวิทยาลัย
Tutkinto-ohjelman tyyppi
doktorandkurs
ปริญญาเอก
Tutkinto-ohjelman tyyppi
fulltidskurs
เต็มเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
deltidskurs
นอกเวลา
Tutkinto-ohjelman tyyppi
onlinekurs
ออนไลน์
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
en termin
หนึ่งภาคการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ett läsår
หนึ่งปีการศึกษา
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Käytetään yliopistoon haettaessa
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Garanterar universitetet boende?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Innefattar kursen en praktikperiod?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Vilka är språkkraven?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Hur fungerar _______ ?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Kysyt tietoja arvostelutavoista
poängsystemet
หน่วยกิตวิชา
Arviointitapa
betygssättningen
การให้คะแนน
Arviointitapa
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Hur är undervisningen?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Finns det _______?
มี _____________ ไหม
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
föreläsningar
การบรรยาย
Kurssin tyyppi
seminarier
การสัมมนา
Kurssin tyyppi
handledning
การกวดวิชา
Kurssin tyyppi
konferenser
การประชุม
Kurssin tyyppi
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Kysyt tietoa kesäkursseista
När är tentaperioderna?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Kysyt, koska tentit ovat
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Har universitetet en idrottsanläggning?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Arrangerar skolan också utflykter?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Vilka program erbjuds?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
skolavgifter
ค่าเล่าเรียน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
mina levnadskostnader
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
barnomsorg
การดูแลเด็ก
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Vilka typer av stipendier finns det?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen