Tšekiksi | Sanontoja - Maahanmuutto | Opiskelu

Opiskelu - Yliopisto

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Kerrot, että haluat hakea yliopistoon
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Kerrot, että haluat hakea johonkin tutkinto-ohjelmaan
ένα προπτυχιακό
bakalářské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα μεταπτυχιακό
postgraduální studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
ένα διδακτορικό
doktorské studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
πλήρους απασχόλησης
prezenční studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
μερικής απασχόλησης
kombinované studium
Tutkinto-ohjelman tyyppi
εξ αποστάσεως
online
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ilmoitat, kuinka pitkään olit vaihdossa
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
ένα ακαδημαϊκό έτος
celý akademický rok
Oleskelun pituus ulkomaisella yliopistolla
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Kysyt työhön liittyvistä rajoitteista opiskelijoille
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Kysyt, tarvitseeko sinun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Käytetään yliopistoon haettaessa
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kysyt, lähetetäänkö sinulle virallinen hyväksymiskirje
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Kysyt, tarjoaako yliopisto asumusta
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Kysyt, kuuluuko tutkinto-ohjelmaasi työharjoittelu
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Musím jako výměnný student platit školné?
Kysyt, tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistolle jotakin opiskelusta
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Kysyt, kuinka pääset seuraamaan hakemuksesi etenemistä
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jaké jsou jazykové požadavky?
Tiedustelet, mitä kielitaitoja vaaditaan, jotta voi päästä opiskelemaan yliopistolle
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jaký je ____________ systém?
Kysyt tietoja arvostelutavoista
πόντων
kredity
Arviointitapa
βαθμολόγησης
známkování
Arviointitapa
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Kysyt, saatko vaihtosi lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistasi
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Kysyt, minkälainen opetustyyli heillä on
Υπάρχουν _____________ ;
Jsou tam _____________ ?
Kysyt, minkälaiset opetusmenetelmät heillä on
διαλέξεις
přednášky
Kurssin tyyppi
σεμινάρια
semináře
Kurssin tyyppi
προγράμματα εκμάθησης
konsultace
Kurssin tyyppi
συνέδρια
konference
Kurssin tyyppi
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jaké předměty nabízí letní škola?
Kysyt tietoa kesäkursseista
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kdy jsou zkoušky?
Kysyt, koska tentit ovat
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Kysyt, mistä saat lisätietoa kursseista
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Kysyt, onko yliopistolla liikuntatiloja
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Kysyt, kuinka voit liittyä opiskelijajärjestöihin
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Tiedustelet arvioituja elinkustannuksia kaupungissa

Opiskelu - Kielikurssit

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Kysyt, mitä kieliä voit opiskella kyseisessä koulussa
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Kysyt, pitääkö sinun tehdä lähtötasotesti kielitaitojen arvioimiseksi
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kysyt, onko tason vaihtaminen mahdollista, jos et ole tyytyväinen siihen, jonka valitsit
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Nabízíte detailní popis kurzu?
Tiedustelet, onko tutkinto-ohjelmasta tarkempaa kuvausta
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Kysyt, mikä on opiskelijoiden maksimimäärä kursseilla
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Kysyt, mitä tiloja koululla on käytettävissä
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pořádáte exkurze?
Kysyt, järjestääkö koulu myös ekskursioita
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jaké programy nabízí vaše škola?
Kysyt, mitä tutkinto-ohjelmia on tarjolla

Opiskelu - Stipendit

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Tiedustelet, mitä mahdollisuuksia olisi opintojen rahoittamiseksi
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Kysyt, mitkä organisaatiot voisivat rahoittaa opiskelusi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Kerrot, että tarvitset taloudellista tukea
δίδακτρα
školné
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τα έξοδα διαβίωσής μου
životní náklady
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
τη φροντίδα των παιδιών
péče o dítě
Asia, jota varten tarvitset taloudellista tukea
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Kysyt, millaisia stipendejä on saatavilla

Opiskelu - Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ilmoitat, että haluat hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkinnon
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Kysyt, onko mahdollista saada lista sertifioiduista kääntäjistä tarvitsemallasi kielellä
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Kysyt, mistä saat hyväksilukutodistuksen